Saturday, 29 December 2012

心经- The Heart Sutra


观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。
舍利子!色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。
受想行识。亦复如是。舍利子!是诸法空相。不生不灭。不垢不净。不增不减。
是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。
无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。
心无罣碍。无罣碍故。无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅。三世诸佛。
依般若波罗蜜多故。得阿多罗三藐三菩提。
故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。
能除一切苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰。
揭谛揭谛。波罗揭谛。波罗僧揭谛。 菩提萨婆诃。

Guan zizai pusa. Xingshen boreboluomi duoshi. Zhaojian wuyun jiekong. Du yiqie ku.
Shelizi! Se buyi kong, kong buyi se. Se ji shi kong, kong ji shi se.
Shou xiang xing shi. Yi fu rushi. Shelizi! shi zhu fa kongxiang. Busheng bumie, bugou bujing, buzeng bujian.
Shigu kongzhong wuse. wu shou xiang xing shi. Wu yan er bi she shen yi. Wu se shen xiang wei chu fa. Wu yanjie. naizhi wu yishi jie.
Wu wuming, yi wuwumingjin. naizhi wu laosi, yi wu laosi jin.
wu kujimiedao. Wu zhi yi wude. yi wu suode guo. Puti saduo. Yi boreboluomiduo gu.
xin wu guaai, wu guaai gu, wuyou kongbu. Yuanli diandao mengxiang, jiujing niepan. sanshi zhufo.
Yi boreboluomiduo gu, de a nuo duoluo sanmiao sanputi.
guzhi boreboluomiduo, shi dashenzhou, shi damingzhou, shi wushangzhou, shi wudengdeng zhou.
Neng chu yiqie ku, Zhenshi buxu. gushuo boreboluomiduozhou. jishuo zhouyue:
Jiedi jiedi. Boluo jiedi. Boluo sengjiedi. Puti sapohe.


The Heart Sutra in English 
 

 
  
   When the holy Bodhisattva Avalokitesvara had truly grasped the transcendent wisdom, he realized that visible form is only illusion. The same applies to its perception, to its names and categories, to discriminative intellect and finally even to our consciousness. They are all illusion. With this realizaton he was beyond all sorrow and bitterness.
Disciple Sariputra! The material is not different from the immaterial. The immaterial and the material are in fact one and the same thing. The same applies to perception, concepts, discriminative thinking and consciousness. They are neither existing nor not existing.
Sariputra! All things therefore they are in themselves not good and not bad, they are not increasing and not decreasing.
Therefore one may say there are no such things as form, perception, concepts, thinking process, and consciousness. Our senses such as eye, ear, nose, tongue, body and mind are misleading us to illusion; thus one may also say there is no reality in visible form, sound, smell, taste, touch and mindknowledge. There are also no such things as the realms of sense from sight up to mind, and no such things as the links of existence from ignorance and its end to old age and death and their end. Also the Four Noble Truths* are nonexistent, just as there is no such thing as wisdom and also no gain.
Because the holy Bodhisattva who relies on transcendent wisdom knows that there is no gain, he has no worries and also no fear. Beyond all illusion he has reached the space of highest Nirvana.
All Buddhas of the past, present and future, found highest perfect knowedge because they relied on transcendental wisdom.
Therefore we ought to know that the great verse of the transcendent wisdom is unsurpassed in its splendor, and that it appeases truly all pain**. It reads:
GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE BODHISVAHA!

Translated by Gerhard Herzog
回到自己的心,内在去探讨到底发生了什么事?


“最有力的反省, 是检视自己的根本信念。” 
“思维发出无形的振动,展现有形的体验”(自 量子能量療癒工作坊

就是这个样子的。
凡人要度苦厄,了生死,成大觉,非从自心下手不可。

「心」是无相的,它离我們最近,但却也是最难照顾及认识的,如果你认识它,你就认识了一切,这就是「心通一切通」!但我們众生太厉害,常常连无相的東西都能打很多的結,那就变成「心有千千結」了。-Khenpo Sangpo Rinpoche

心经简林
读着心经,心里面似懂非懂的感觉。好像抓到什么,但,又什么也没抓到一样。不过,我想这个智慧从古传至今,里面一定有很多可以学习的真相。也不急着一朝一日就要明白。
我是人,不是神。我接受我的不完美, 在爱与光中接受这样的自己。我无条件的爱自己!我们一起努力吧!

为2013年的到来,给于最大的祝福和爱吧!给心里最重要的人,最爱的人,最亲的家人,朋友,导师们和同修们。
也给曾经伤害过自己的人和自己伤害过的人。我愿原谅也愿去忏悔。感恩宇宙的大爱!我愿全然的相信您。^^